07 اردیبهشت 1397

خدمات رنگ پودری استاتیک
گذر زمان تحولات عظیمی را در صنایع مختلف ایجاد می کند. و برخی به صورت کلی دگرگون شده و شیوه ی جدیدی جای آن ها را می گیرد. اگر به صورت قطعی نگوییم در تمام مراحل تولید صنایع بزرگ و کوچک امروزی بدون شک یکی از مراحل عبارت خواهد بود از قسمت رنگ کاری محصول نهایی، این موضوع خود باعث می شود تا همواه صنعت رنگ تحولات عظیمی را تجربه کند. موضوعی که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم خدمات رنگ پودری ا...